Operacje wejścia i wyjścia

Do pobierania danych wejściowych wprowadzanych za pomocą klawiatury używa się funkcji o nazwie input(). Wprowadzone w ten sposób dane należy oczywiście przypisać do jakiejś zmiennej np:

name = input(’Podaj swoje imię: ’)

Podczas wykonywania tego polecenia zostanie wyświetlony komunikat: Podaj swoje imię: , następnie program czeka na wprowadzenie danych za pomocą klawiatury i po naciśnięciu klawisza enter, dane przez nas podane zostaną przypisane do zmiennej o nazwie name.

Domyślnie funkcja input() wprowadzone przez nas dane uznaje za ciąg znaków czyli string, aby wprowadzone przez nas dane były traktowane jako inny rodzaj zmiennej (np. integer lub float) należy  już podczas wprowadzania przekonwertować wprowadzane przez nas dane na odpowiedni typ. przykłady takiego zapisu znajdują się w tabeli poniżej.

PODSTAWOWE OPERACJE WEJŚCIA-WYJŚCIA
POLECENIE OPIS POLECENIA
 a = float(input (’Podaj liczbę rzeczywistą: ’))
b = int(input (’Podaj liczbę całkowitą: ’))
c = input(’Podaj tekst: ’)
 Wprowadzanie wartości zmiennych „z klawiatury”
 print (’tekst’)
print (zmienna)
 Wyświetlenie komunikatu na ekranie

Apostrofy użyte w przykładach w powyższej tabeli służą do wskazywania początku i końca tekstu przeznaczonego do wyświetlenia. Python toleruje też użycie zamiast znaku apostrofu (’), znak cudzysłowu („), lecz użycie apostrofu jest bardziej poprawną formą w kodzie języka Python.

ZNAKI SPECJALNE
 Znak  Znaczenie  Przykład użycia  Efekt użycia
 \n
 przejście do nowej linii  print(’Ala ma \n kota’)  Ala ma
kota
 \t  tabulator (odstęp)  print(’Ala ma \t kota’)  Ala ma     kota
 \”  podwójny cudzysłów (do użycia wewnątrz napisów)  print(’Ala ma \”kota\”’)  Ala ma „kota”
 \’  pojedynczy cudzysłów (do użycia wewnątrz napisów)  print(’Ala ma \’kota\”)  Ala ma 'kota’


Funkcja print() domyślnie przechodzi do nowej linii po wyświetleniu, jeżeli nie chcemy przechodzić do nowej linii, musimy użyć instrukcji:
print(napis, end=” „). Pomiędzy cudzysłowami możemy umieścić spację co spowoduje wstawienie pomiędzy obecnym a następnym „printem” znak spacji. Możemy oczywiście umieścić dowolny inny znak, liczbę lub słowo, pomiędzy znakami cudzysłowu w tej instrukcji

Za pomocą funkcji print można wyświetlić kilka elementów jednocześnie używając tylko jednej funkcji print(). te elementy mogą stanowić różne rodzaje zmiennych, wystarczy że będą oddzielone przecinkiem, co pokazuje poniższy przykład:

room = 34
floor  = 3
print(’Mieszkam w pokoju numer ’, room, 'który znajduje się na ’, floor, 'piętrze.’)

wynik działania programu:

      Mieszkam w pokoju numer 34 który znajduje się na 3 piętrze.


Komentarze

Komentarze są to krótkie notatki, które możemy umieścić w różnych miejscach naszego programu . Służą one  do wyjaśniania sposobu działania danego fragmentu kodu. Komentarze są bardzo istotnym elementem kodu programu, ale jednocześnie są ignorowane przez interpreter Pythona.

Znak hash #rozpoczyna komentarz – wszystko za nim będzie pominięte przez interpreter.

Komentarz może być wstawiony w nowej linii kodu lub też na jej końcu

Przykłady użycia komentarzy:

Przykład nr 1. 

# Ten program wyświetla nazwę miejscowości

print(’Lublin’)

Przykład nr 2. 

print(’Lublin’)  # Wyświetlanie  miejscowości

Przykład nr 3

”’
to jest komentarz

który wprowadzony jest

w kilku wierszach

”’

print(’Lublin’)

Pomiędzy znakiem #, a treścią komentarza powinna być wstawiona pojedyncza spacja. Natomiast w przykładzie nr 2, pomiędzy kodem programu a znakiem # zaleca się umieszczać podwójną spację. W przykładzie nr 3 został wprowadzony komentarz który napisany jest w kilku wierszach. Aby zainicjować i zakończyć taki komentarz używa się potrójnego apostrofu (”’). Apostrofy te wstawia się w wierszu poprzedzającym i w wierszy po naszym komentarzu.


Ćwiczenie 1.
Napisz program, który po podaniu przez ciebie twojego imienia przywita się z tobą.

Ćwiczenie 2.
Utwórz polecenie wyświetlające następujące zdanie:
      Potrafię użyć znaku ” w tekście.

Ćwiczenie 3.
Napisz program, który zapyta ciebie ile masz lat i jak masz na imię, a następnie wyświetli komunikat mówiący o tym jak się nazywasz i ile masz lat.