Pętla iteracyjna – for

Ogólny zapis pętli iteracyjnej for 
for zmienna in lista_wartości:      polecenie

Ten rodzaj pętli oparty jest na liczniku, powoduje ona wykonywanie polecenia (lub kilku poleceń) przez podana liczbę razy. Do utworzenia tej pętli używa się polecenia for. W Pythonie liczbę powtórzeń w instrukcji for określa długość listy_wartości po słowie in. Polecenie zostanie wykonana dla wszystkich wartości z listy_wartości.  Listę tą możemy zapisać na różne  sposoby. Te najbardziej popularne to utworzenie listy, która zawiera określone wartości, oraz funkcja range(). Funkcja range może posiadać jeden, dwa lub trzy parametry.

Gdy pętla zawiera listę to działa w następujący sposób: zmiennej zostaje przypisana pierwsza wartość na liście, następnie będzie wykonane polecenie zdefiniowane w bloku. Następnie zmiennej zostaje zostaje przypisana kolejna wartość z listy i znowu będzie wykonane polecenie zdefiniowane w bloku. te operacje będą trwały aż zostanie użyta ostatnia wartość z listy.

Funkcja range() domyślnie powoduje wygenerowanie sekwencji liczb zaczynając od zera, z których każda kolejna jest o jeden większa, o długości sekwencji mówi wartość pojedynczego argumentu tejże funkcji. Jeżeli range() zawiera w sobie dwa argumenty to pierwszy z nich mówi nam jaki jest początek sekwencji, a drugi jej górną granicę (czyli ostatni element nie będzie wyświetlony). W przypadku pojawienia się trzeciego argumentu, to mówi on nam jaka jest wartość kroku w danej sekwencji.

PĘTLA ITERACYJNA FOR
konstrukcja działanie
for i in [0, 1, 2, 3]:      print (i) 0
1
2
3
for i in range(3):      print(‘Witaj’) Witaj
Witaj
Witaj
for i in range(4):      print(i) 0
1
2
3
for i in range(3, 7):      print(i) 3
4
5
6
for i in range(10, 30, 5):      print(i) 10
15
20
25
for i in range(30, 20, -3):      print(i) 30
27
24
21
Operatory przypisania
operator wyrażenie Zapis wyrażenie
bez operatora przypisania
 +=  a += 4 a = a + 4
 -=  a -= 3 a = a – 3
 *=  a *= 3 a = a * 3
 /=  a /= 3 a = a / 3
 //=  a //= 3 a = a // 3
 %=  a %= 3 a = a % 3
 **=  a **= 3 a = a ** 3

Ćwiczenie 1.

Napisz program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite od 1 do k (wartość zmiennej k wprowadź z klawiatury).

Ćwiczenie 2.

Napisz program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite nieparzyste od 1 do 33.

Ćwiczenie 3.

Napisz program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite od 10 do  -10.

Ćwiczenie 4.

Napisz program sumujący 3 liczby całkowite.

Ćwiczenie 5.

Napisz program sumujący n liczb całkowitych (wartość zmiennej n wprowadź z klawiatury).

Ćwiczenie 6.

Napisz program, który wyświetli w formie dwóch kolumn liczby od 1 do 10 oraz ich kwadraty.

Wejście Wyjście
Liczba  Kwadrat—————-

1       1

2       4

3       9

4       16

5       25

6       36

7       49

8       64

9       81

10     100

Ćwiczenie 7.

Napisz program w którym podasz n liczb a on zliczy ile wśród podanych przez ciebie liczb jest równa zero.

Ćwiczenie 8.

Napisz program który, dla kolejnych n liczb naturalnych , obliczy sumę ich sześcianów.

13+23++n3
Ćwiczenie 9
Napisz program obliczający silnię z liczby podanej przez użytkownika.