Listy

Lista jest strukturą danych pozwalającą na przechowywanie elementów w sposób uporządkowany. Każdy element w liście ma swój numer porządkowy – indeks, dzięki niemu jesteśmy w stanie dostać się do konkretnego elementu. Numeracja indeksów zaczyna się od zera. Ostatni element ma index n-1, gdzie n to długość tablicy.

W Pythonie lista może zawierać elementy o różnych typach danych: string, integer, bool, float. Lista może zawierać zmienne różnych typów, oraz w liście elementy mogą się powtarzać.

Listy definiujemy w kwadratowych nawiasach podając jej elementy po przecinku np.: tab = [1, 'pies’, 3.141592, 1, 'kot’, 'Jan’]

Jeżeli chcemy wywołać konkretny element listy to używamy polecenia: tab[n], gdzie n to index elementu w liście, aby zmienić element w liście używamy polecenia tab[n] = nowa_wartość. Do usunięcia konkretnego elementu z listy używamy polecenie del tab[n], gdy nie zostanie podany żaden parametr to lista zostanie usunięta.

Listy możemy używać także korzystając z funkcji range()

 

Funkcje stosowane z listami

funkcja działanie
list() tworzenie nowej pustej listy
len(tab) zwraca długość listy
max(tab), min(tab) zwraca maksymalny i minimalny element listy
sum(tab) sumuje elementy listy
sorted(tab) wywołuje posortowaną listę

Metody stosowane z listami

metoda działanie
tab.reverse() odwraca kolejność elementów w liście
tab.append(wartość) dodanie nowego elementu na koniec listy
tab.insert(index, wartość) dodanie nowego elementu w określone miejsce
tab.pop(wartość) usunięcie elementu z listy z konkretnego indeksu i zwrócenie go (jeżeli wartość nie zostanie podana to usunie i zwróci ostatni element z listy)
tab.remove(wartość) usuwa konkretną wartość z listy (jeżeli dana wartość występuje wielokrotnie to usuwana jest tylko pierwsza pasująca)
tab.clear() usuwa wszystkie elementy z listy
tab.count(wartość) zlicza ile razy dany element występuje w liście
tab.index(wartość) zwraca pod którym indeksem występuje podana wartość w liście
tab.extend(another_tab) na koniec listy dodaje elementy z innej listy
tab.sort() sortuje listę rosnąco, gdy użyje się argumentu reverse = True – lista zostanie posortowana malejąco

 

Ćwiczenie 1
Masz listę wahań temperatury z ostatniego tygodnia: [1.5, 3, 2, 0, -1 , 1.9, 0.1]
Wyświetl następujące dane:
a) najwyższa temperatura
b) najniższa temperatura
c) średnia temperatura
d) posortuj listę rosnąco
e) posortuj listę malejąco

Ćwiczenie 2
Napisz program który wygeneruje listę z  kolejnymi liczbami od 1 do 100.

Ćwiczenie 3
Napisz program, który wygeneruje nam 3 zestawy liczb do skreślenia na kuponie do Dużego Lotka

Ćwiczenie 4
Napisz program, który wygeneruje listę 30 losowych liczb naturalnych z zakresu od 1 do 10. Następnie wyświetl ile razy każda z liczb występuje w tej liście.

Ćwiczenie 5
Utwórz listę 80 losowych liczb z zakresu od 1 do 500> następnie:
a) wyświetl ile w twojej liście jest liczb parzystych.
b) napisz program, który  wyświetli informację ile liczb jest większych niż 400
c) napisz program, który obliczy i wypisze na ekran iloczyn wszystkich elementów listy
d) n
apisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran, ile liczb powtarza się na liście dokładnie 3 razy